چشم انداز و رسالت دانشکده

 

 چشم انداز  (Vision)

در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر همت مضاعف وكار مضاعف و با در نظرگرفتن الگوي انسان سالم، محورتوسعه پايدار همه مديران وكاركنان دانشكده بر اين باورند كه با خلاقيت و نوع آوري در زمينه آموزشي، پژوهشي و فرهنگي بتوانند رتبه پنجم كشور ي را کسب نمایند.


 رسالت دانشکده بهداشت  (MISION) 

دانشكده بهداشت باتوجه به برخورداري از اعضاي هيئت علمي، متخصصين كارآمد و تجهيزات آزمايشگاهي لازم يكي از برجسته ترين دانشكده هاي شناخته شده كشور مي باشد كه درصدد است در زمينه تربيت نيروي انساني ماهر، متعهد، خلاق، موثر وكار آمد در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و Ph.D مورد نياز نظام سلامت كشور و استان اقدام نمايد. همچنين بر اساس باورهاي ديني متعهد است كه بسترسازي مناسب فرهنگي جهت رشد وتعالي دانشجويان واساتيد وكاركنان با نگرش به ارزشهاي والاي انساني نشات گرفته از تعليم و تربيت اسلامي را فراهم آورد.


  تعهدات ما 

  •  در اولويت قرار دادن ارتقائ  آموزش ، پژوهش و مسائل فرهنگي دانشجويان ، اعضاي هيات علمي و كاركنان
  •  ايجاد نگرش جديد و فضاي ارتباطي باز و سازنده بين هيات رئيسه ، اعضاي هيات علمي ،كاركنان و دانشجويان
  •  رعايت قوانين و مقررات دانشکده
  •  استفاده بهينه از منابع
  •  ارزيابي به منظور بازنگري وبهبود مستمر خط مشي، روش ها وبرنامه هاي دانشكده
  •  شفافيت در گزارش دهي
  • تشويق افرادي كه در توسعه و بهبود برنامه هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشكده نقش موثر دارند.
  •  برنامه ريزي به منظور ارتقاء توانمندي هاي اعضاي هيات علمي ،دانشجويان و كاركنان و ارائه آموزش هاي لازم 

همه ما براي رسيدن به اين چشم انداز مسئوليت مشتركي داريم و از كليه همكاران انتظار مي رود دانشكده را در جهت نيل به اهداف تعيين شده ياري نمايند. مديران وكاركنان دانشكده مصمم هستند با ايجاد بستر فرهنگي خلاق و نگرش نو و سيستماتيك به تبيين تاثير متقابل عوامل دروني وبيروني پرداخته و از اين طريق در پيشبرد ماموريت دانشكده بطور نظام مند اقدام نمايند.


  اهداف استراتژیک دانشکده بهداشت  1396-1393

      G1  - بهبود کیفیت برنامه های آموزشی ، پژوهشی و اداری مالی متناسب با رسالت و اهداف دانشکده

      G2 - توسعه کمی رشته های تحصیلی و و عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی    

      G3 - افزايش درآمدهاي اختصاصي ،تأمين منابع مالي مورد نياز و کاهش هزينه ها

      G4 - افزایش سطح رضایت شغلی و انگیزش در اعضای هیات علمی و کارکنان

      G5- افزايش ارتباطات و همكاري هاي آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای با سازمان ها و دانشگاه هاي داخل و خارج از كشور    

      G6 - بهبود ساختار فیزیکی و تجهیزات آموزشی و پژوهشی

      G7 - بهبود سیستم ارزشیابی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و عملکرد اعضای هیات علمی وکارکنان

      G8 - افزایش میزان مشارکت ،رضایت و انگیزش تحصیلی دانشجویان

      G9 - فراهم کردن محيط سازماني تقويت كننده فرهنگ مشاركت، دانش محوری، خلاقیت و كار تيمي


اهدف استراتژیک (Goals)و نتایج بلند مد (Outcomes) در دانشکده بهداشت 1396-1393

نتایج بلند مدت Goal 1 :  بهبود کیفیت برنامه های آموزشی ، پژوهشی و اداری مالی متناسب با رسالت و اهداف دانشکده

   1-  افزایش کیفیت فرآیندهای آموزشی به نحوی که 90% فرآیندها ی اصلی آموزشی در طی دوره برنامه 4 ساله با استانداردهای مورد قبول منطبق شوند.

   2- ارتقاء کیفیت طرح های پژوهشی دانشکده به نحوی که حداقل 70 % مطابق اولویت های پژوهشی و منجر به حل مشکلات جامعه و همچنین آموزشی گردد.

   3- بهبود كيفيت محصولات پژوهشي در دانشکده به نحوي كه امتيازات شاخص هاي پژوهشي به ميزان 80% تا پايان سال 1396 افزايش يابد.

   4- افزایش کیفیت 100% فرآیندها ی الویت دار و مهم اداری مالی در طی دوره برنامه 4 ساله

   5- افزایش انطباق 100 % کیفیت برنامه های آموزشی دانشکده با استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت

نتایج بلند مدت Goal 2 :  توسعه کمی رشته های تحصیلی و عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی

   1- آماده سازي و راه اندازی حداقل 6 دوره تحصیلی جدید متناسب با اولویت ها

   2- افزایش كادر هيات علمي براي رسيدن به سرانه 20 به ازای تعداد دانشجویان دانشکده تا پایان برنامه 4 ساله

   3- افزایش کارکنان دانشکده براي رسيدن به سرانه 20 به ازای تعداد دانشجویان دانشکده تا پایان برنامه 4 ساله

   4- افزایش سرآنه طرح های پژوهشی اولویت دار دانشکده به نحوی که در پایان برنامه حداقل سالانه به 2 پژوهش برای هر عضو هیات علمی برسد.

   5- تاسيس مراكز تحقیقاتی به نحوي كه تا پايان سال 1396 ، دانشکده حداقل داراي 6 مركز تحقيقاتي مصوب باشد.

   6- افزايش تعداد مقالات اعضای هیات علمی در مجلات داخي و خارجي به طوري كه تا پايان سال 1396حداقل سرآنه 3 مقاله داخلی علمی پژوهشی و 3 مقاله خارجی ایندکس 1و2 چاپ کنند.

   7- افزايش شركت در همایش ها و سمينار هاي داخي و خارجي به طوري كه تا پايان سال 1396 حداقل سالیانه در 3 همایش ارائه نمايند.

   8- افزايش سرآنه تعداد کتب اعضای هیات علمی به میزان 1 کتاب تا پایان دوره برنامه 4 ساله

نتایج بلند مدت Goal 3 :  افزايش درآمدهاي اختصاصي ،تأمين منابع مالي مورد نياز و کاهش هزينه ها

   1- افزايش همكاري هاي پژوهشي و خدمات مشاوره اي به سازمانهاي صنعتي و خدماتي و غير دانشگاهي به نحوي كه تا سال 1396 درآمد ناخالص به نسبت سال مبنا (92 ) هر سال حداقل 10 درصد اضافه شود.

   2-كاهش حداقل 40 درصد هزينه هاي فاقد ارزش افزوده در بخشهای آزمایشگاهی و ...

   3- افزایش صرفه جويي در واحدانرژي (گاز، برق، آب و ... ) به میزان ...........

نتایج بلند مدت Goal 4 :  افزایش سطح رضایت شغلی و انگیزش در اعضای هیات علمی و کارکنان

   1- بهبود سطح رضایتمندی اعضای هیات علمی و کارکنان به میزان حداقل 80 % در طی دوره برنامه

   2- بهبود سطح انگیزش شغلی اعضای هیات علمی و کارکنان به میزان حداقل 70%

   3- بهبود کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی و کارکنان به میزان حداقل 60 %در طی دوره برنامه

نتایج بلند مدت Goal 5 :  افزايش ارتباطات و همكاري هاي آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای با سازمانها و دانشگاههاي داخل و خارج از كشور

   1- افزايش تعداد عقد قراردادها و همكاري هاي آموزشی و مشاوره ای با ساير سازمانها و دانشگاههاي داخل و خارج از كشور به طوري كه تا پايان سال 1396 حداقل 10 مورد همكاري منعقد گردد.

   2- اجرای حداقل 15 پروژه تحقیقاتی مشترک با مراکز علمی و پژوهشی در سطح استانی و کشوری

   3- برگزاری سرآنه گروه های آموزشی دانشکده حداقل 5 کارگاه آموزشی مشترک با مراکز علمی و پژوهشی در سطح استانی، کشوری

نتایج بلند مدت Goal 6 :  بهبود ساختار فیزیکی و تجهیزات آموزشی و پژوهشی

  1- کسب مجوز و احداث ساختمان جدید دانشکده بهداشت

  2- افزایش اعتبار خرید تجهيزات آموزشی و پژوهشی گروه هاي آموزشي دانشكده به مقدار حداقل 20 % نسبت به سال مبنا

  3- تامين نیازهای آزمایشگاهی ،کارگاهی، كتب و مجلات گروه هاي آموزشي دانشكده به نحوی که به میزان 80 % افزایش یابد.

نتایج بلند مدت Goal 7 :  بهود سیستم ارزشیابی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و عملکرد اعضاء هیات علمی وکارکنان

   1- اجرای مستمر و سالیانه ارزشیابی درونی در 100 % گروه های آموزشی دانشکده

   2- انجام ارزشيابي 100% برنامه هاي آموزشي دانشکده

   3- بهبود سیستم ارزشیابی اساتید به طوری که در پایان برنامه 4 ساله کلیه اعضای هیات علمی بر اساس استانداردها و معیارهای مورد قبول مورد ارزیابی مستمر قرار گیرند.

   4- بهبود شيوه هاي نظارت و ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي به طوري كه جهت ارزشيابي 100% از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشی فرم هاي مدون تهيه و اجرا گردد.

   5- بهبود سیستم ارزشیابی کارکنان به طوری که در پایان برنامه 4 ساله کلیه کارکنان بر اساس استانداردها و معیارهای مورد قبول مورد ارزیابی مستمر قرار گیرند.

نتایج بلند مدت Goal 8 :  افزایش میزان مشارکت ،رضایت و انگیزش تحصیلی دانشجویان

   1- بهبود سطح رضایتمندی دانشجویان نسبت به امور آموزشي و فعاليتهاي اداره آموزش به ميزان حداقل80 % درطی برنامه

   2- بهبود سطح رضایتمندی دانشجویان از راهنمائی و مشاوره اساتید دانشکده به ميزان حداقل 80 % درطی برنامه

   3- بهبود سطح انگیزش تحصیلی دانشجویان به میزان حداقل 60%

   4- بهبود سطح مشارکت دانشجویان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های دانشکده به میزان حداقل 60 % در طی دوره برنامه

نتایج بلند مدت Goal 9 :  فراهم کردن محيط سازماني تقويت كننده فرهنگ مشاركت، دانش محوری، خلاقیت و كار تيمي

   1- افزایش حداقل 70 % انطباق فرهنگ سازمانی دانشکده با فرهنگ دانش محور،خلاق، فرآیند گرا، کیفیت مدار و مشارکتی

   2- افزایش 80 %ی مشارکت اعضای هیات علمی در جلسات ، فعالیت ها و برنامه های دانشکده، شوراها و EDO

   3- افزایش کمیت کارگاه های آموزشی توانمند سازی به صورتی که هر عضو هیات علمی حداقل سالیانه 4 کارگاه و جلسات هم اندیشی و کارکنان  6 کارگاه ضروری را بگذراند.