انباردار

      نام و نام خانوادگی                                سمت                                         مدرک تحصیلی                         شماره تماس مستقیم/داخلی   
         جانعلی نظامی                     انباردار                                             1419

   

 شرح وظايف انباردار:

  1- صدور قبض انبار يا برگ رسيد جنس به انبار پس از تحويل گرفتن كالا 

  2- صدور حواله انبار هنگام تحويل دادن كالا 

  3- صدور برگ درخواست خريد كالا در صورت لزوم

  4- ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادره در نرم افزار نظام نوين مالي 

  5- طبقه بندي ، تنظيم ، و كدگذاري كالا

  6- همكاري با حسابداري 

  7- ارائه گزارشات لازم به مقامات ذيربط و ساير موارد مرتبط

  8- دريافت سفارش كالا و خدمات مورد نياز دانشكده از واحدهاي گوناگون و بررسي و رسيدگي به آنها 

  9- درخواست خريد كالاها ،در صورت عدم موجودي كافي 

  10- مراقبت و نگهداري كالاها از عواملي ماننده سرقت ،صدمه،ضايعه و حادثه ،از طريق طبقه بندي ،قفسه بندي چيدن وجاي دادن صحيح     آنها    

  11- تحويل گرفتن اقلام دريافتي و ثبت و ضبط آنها در دفاتر و كارتهاي مربوط

  12- صدور اقلام مورد نياز به واحدهاي گوناگون مطابق با درخواست هاي و سفارشات كتبي و ثبت آنها دردفاترمربوطه

  13-  برنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نيازدانشكده در حد مطلوب خود

  14- همكاري و مساعدت در خريد و تامين و تهيه كالاها و كنترل و دريافت كالاهاي خريداري شده 

  15- نگهداري كالا در انبار به نحو صحيح و تسريع در امر تحويل با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي دانشگاه

  16- تهيه گزارشات لازم در مورد ضايعات ،موجود و نظرات اصلاحي

  17- انجام ساير امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق مطابق با نياز سيستم.