امور نقلیه

        نام و نام خانوادگی                            سمت                              مدرک تحصیلی                             شماره تماس مستقیم/داخلی        
     محمد نبی راهداری مسئول امور نقلیه                                                                               1482
         حمید گزمه        راننده                                                                               1482
         پرویز فخیره        راننده                                                                               1482
         علی باقری        راننده                                                                               1482

  

شرح وظایف راننده:

1- رانندگی وسایل نقلیه موتوری سبک نظیر سواری، جیپ، وانت، مینی بوس

2- حمل و نقل افراد، کالا، و سایر محصولات متناسب با ظرفیت خودرو در داخل و یا خارج شهر طبق دستور و ماموریت های محوله 

3-کنترل کلیه قسمتها، تجهیزات، وسایل لوازم و متعلقات خودرو قبل و بعد از حرکت و انجام تعمیرات ساده و معمولی وسیله نقلیه تحت نظر و گزارش تعمیرات مورد نیاز

4- مراقبت در تمیز نگهداشتن خودرو و سرویس به موقع آن

5- حفظ و حراست خودرو و لوازم و متعلقات آن

6- انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق مطابق با نیاز سیستم