دبیرخانه

 

           نام و نام خانوادگی                         سمت                                 مدرک تحصیلی                            شماره تماس مستقیم /داخلی
             مریم کیخایی           مسئول دبیرخانه                                             1489

 

  شرح وظایف ماشین نویس :

 1- تایپ كلیه نامه ها و گزارشات ارجاعي از جانب مقام مافوق

 2- تطبیق پیشنویس نامه هاي تهیه شده با متن ارائه شده

 3-  پاسخگویي به مراجعات حضوري و تلفني

 4- بازبیني و تصحیح مطالب تایپ شده

 5- طبقه بندي، ثبت و نگهداري فایل هاي رایانه اي و تهیه نسخ پشتیبان از آنها

 6- بررسي نامه ها، اوراق، پرونده ها و سایر مکاتبات ورودي و خروجي

 7- ثبت خلاصه مشخصات، موضوع، شماره و جریان نامه هاي وارده و صادره در دفاتر و سیستم هاي مربوطه

 8- بازبیني و كنترل ضمائم نامه هاي وارده و صادره

 9- انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق مطابق با نیاز سیستم