امور مالی

        نام و نام خانوادگی                                          سمت                                        مدرک تحصیلی                              شماره تماس مستقیم/داخلی   
          محسن دلیر                      مسئول مالی                                              1424
         سعید پهلوان                  حسابدار-امین اموال                                              1425

 

شرح وظایف حسابدار :

 1- ثبت اقلام از روي برگه هاي محاسباتي در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزانه، معين، اعتبارات و تعهدات و دفتركل

 2-تهيه و تنظيم ليست حقوق و اعلاميه بانكي، چك، برگه هاي محاسباتي و كنترل حساب هاي مربوطه به منظور رفع اختلاف

 3-رسيدگي به پيش پرداخت ها و علي الحساب ها و اسناد و مدارك مربوط از نظر رعایت و اجراي قوانين و مقررات  مالي

 4-انجام امور مربوط به تشخيص و تعيين سرفصل حساب، تهيه تراز عمليات، تهيه و تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر وامضاي آنها

 5-تهيه و تنظيم پيش نویس فرم هاي محاسباتي، گزارش هاي لازم و بودجه تفصيلي

 6-رسيدگي و اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده هاي مشكل مالي و حسابداري

 7-نظارت و مراقبت در حسن اجراي بودجه برنامه اي، جریان امور واحد و یا واحدهاي تحت سرپرستي، اتخاذ تدابير و ارایه راهنمایي هاي لازم به منظور بالابردن سطح معلومات كاركنان واحد یا واحدهاي تابعه در جهت بهبود امور جاري 

 8- مطالعه قوانين بودجه و قوانين و مقررات آیين نامه هاي مالي و معاملاتي واظهارنظر در مورد نحوه اجراي آن

 9-شركت در كميسيون هاي مربوطه

10- ثبت كليه اسناد مالي هزینه شده در نرم افزار حسابداري تعهدي

11-انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق مطابق با نياز سيستم

 

 شرح وظایف امین اموال:

 1- انجام اقدامات لازم به منظور نصب علایم مخصوص و برچسب هاي شماره دار، بر روي هر یك از اموال و تنظیم صورت موجودي مانده اموال مصرفي در آخر هر سال   

 2- صدور پروانه خروج براي اموال، تهیه صورت اموال زاید و اسقاط و ارسال آن اداره كل اموال دانشگاه جهت كسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف ممیزي  و رسیدگي به سیاهه اموال اسقاطي

 3-نگاهداري حساب كلیه اموال منقول، مسروقه و یا از بین رفته، طبق آیین نامه اموال دولتي و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال

 4- شمارش و ثبت كلیه اموال موجود در هر اتاق و تحویل آن به پرسنل استفاده كننده

 5- تهیه ي فرم مربوط به جابجایي اموال بین اشخاص و ثبت آن در سیستم

 6- مهر و امضاء كلیه رسیدها و حواله هاي اموالي

 7- انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق مطابق با نیاز سیستم