کارگزینی

 

        نام و نام خانوادگی                                 سمت                                         مدرک تحصیلی                            شماره تماس مستقیم/داخلی  
          حسین میرشکار                  کارگزین                                            دیپلم                        1422

 

  شرح وظایف مسئول کارگزینی:

 1- رسيدگي به فرم هاي پرشده استخدامي به منظور حصول اطمينان از صحت آنها

 2 - تهيه پيش نويس كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال، ترميم حقوق، مرخصي، معذوريت، ترفيع، اضافه كار و نظيرآن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط

 3- رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام، تبديل وضع استخدامي، ترفيع، بازنشستگي و تعيين برقراري حقوق بازنشستگي ويا وظيفه

 4- انجام امور مربوط به تعاون، بيمه و رفاه كارمندان

 5- برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف كارگزيني

 6- انجام امور بازنشستگي كاركنان بازنشسته و كاركناني كه به بازنشستگي نائل مي شوند 

 7- انجام امور مربوط به مرخصي كاركنان

 8- انجام امورات مربوط به تمديد قرارداد كاركنان پيماني و تكميل فرم هاي تمديد قرارداد

 9- كنترل ورود و خروج پرسنل

 10- انجام امر مربوطه به گزينش كاركنان

 11- بررسي ارزشيابي كاركنان و اجراي صحيح ارزشيابي

 12- پاسخگويي ، مكاتبات اداري و سوالات مراجعين و مسئولين مربوطه

 13- بايگاني اسناد و مدارك مربوط به پرسنل

 14- مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اجراي قوانين و مقررات مورد عمل

 15- انجام ساير امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق مطابق با نياز سيستم