امور عمومی

 

       نام و نام خانوادگی                                  سمت                                     مدرک تحصیلی                                  شماره تماس مستقیم /داخلی 
        حسین میرشکار   مسئول امور عمومی                                        دیپلم                                1422

                                                                                                                              

  شرح وظایف مسئول امور عمومی:    

 1-  دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

 2-  تأمین فضا و تدارك تجهیزات و امکانات و وسایل اداري جهت ارائه خدمات

 3-  تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات

 4-  تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان

 5-  برنامه ریزي جهت افزایش کیفیت خدمات اداري و پشتیبانی  

 6-  برنامه ریزي و ارائه طرحهاي مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها

 7- سازماندهی، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ،  تعیین حدود تفویض اختیار بین کارکنان تحت سرپرستی

 8-  پیش بینی نیازهاي دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداري و فنی

 9 -  برنامه ریزي و نظارت بر عملیات تدارکاتی ،تعمیرات نگهداري خودروها ،  انبارداري

 10-  رضایت سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و زمان سنجی ارائه خدمات

 11-  رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن

 12-  پیش بینی نیازهاي تدارکاتی دانشکده و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات

 13-  انجام بررسیهاي لازم براي شناخت بازار و آگاهی از نوسانات

 14-  رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه ها و گزارشهاي رسیده

 15-  امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی،مأموریت،پاسهاي اداري وشخصی و... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی

 16-نظارت ، ارزشیابی و پیگیري حسن انجام کار واحد هاي ذیربط دانشکده شامل امور مالی، کارگزینی، خدمات  انبار، کارپردازي و تاسیسات    نقلیه،

 17-  نظارت برانجام امور محوطه سازي و تامین فضاي سبز دانشکده 

 18-  انتقال درخواست هاي تجهیزات و امکانات آموزشی و نیاز هاي لوازم اداري و مصرفی کلی در دانشکده .

 19-  امور مربوط به مأموریت ها و مرخصی و پاس پرسنل اداري و ....

 20- پیگیري کلیه قراردادهاي دانشکده 

 21- انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق مطابق با نیاز سیستم