اداره آموزش

 

                                            واحد آموزش 

 نام و نام خانوادگی : نجمه زیبنده                                                                                                                       

 سمت: مسئول آموزش

 شرح وظایف : مشاهده 

 نام و نام خانوادگی :فاطمه شهریاری

 حیطه کاری :کارشناس بهداشت محیط                                                                                                        

 شرح وظایف : مشاهده

 نام و نام خانوادگی :راضیه میر

 حیطه کاری :کارشناس بهداشت عمومی

 شرح وظایف :مشاهده

 نام و نام خانوادگی :نرگس یار محمدی

 حیطه کاری :کارشناس بهداشت حرفه ای

 شرح وظایف : مشاهده

 نام و نام خانوادگی :مهدی کیایی

 حیطه کاری :کارشناس تحصیلات تکمیلی

 شرح وظایف : مشاهده

 نام و نام خانوادگی : حسین مرعشی

 حیطه کاری :سمعی و بصری و امور کلاسها

 شرح وظایف : مشاهده 

 پست الکترونیک:

تلفن تماس:05433295837