فرم های هیات علمی

                                                              عنوان فرم                                                                                                                    دانلود فایل                            
 فرم رزومه (cv)
 قالب استاندارد طرح درس
 فرم درخواست پست الکترونیک
 فرم حق التدریس
 شیوه نامه طرح درس برای آماده سازی دروس به صورت ترکیبی یا مجازی
 فرمت خام سوالات آزمون الکترونیک
 فرمت خام پاسخ نامه آزمون الکترونیک