معرفی کارشناس آنالیز دستگاهی

 

                                             کارشناس آنالیز دستگاهی                                              
 نام و نام خانوادگی : دکتر آرامدخت خطیبی

 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی شیمی تجزیه

 سمت : عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط

 آزمایشگاه های تحت پوشش : آنالیز دستگاهی

پست الکترونیک : khatibi.aram@gmail.com

 

 


آزمایشگاه ها

محتوای مرتبط