آنالیز دستگاهی

 

 

شیوه نامه استفاده از آنالیز دستگاهی :


   این بخش شامل دستگاه های تجزیه دستگاهی کروماتوگرافی گازی،دستگاه اسپکتروفتومتر فرابنفش- مريي و دستگاه طيف سنج جذب اتمي شعله و کوره و تعدادی تجهیزات جانبی بوده و قادر به ارائه آزمون‌های قابل انجام با این تجهیزات اعم از تحقیقاتی وتشخیصی می‌باشد. مشخصات تجهیزات موجود به شرح ذیل است.

 

دستگاه کروماتوگرافی گازی    Gas chromatography

 

 Model: 7890A, Agilent /USA

 


عملکرد: کروماتوگرافی گازی از تکنیک‌هایی می‌باشد که جهت جداسازی ترکیبات آلی فرار به کار می‌رود. اجزای سازندة یک نمونة تبخیر شده در نتیجه تقسیم بین فاز گازی و فاز ساکن، یکی بعد از دیگری جدا می‌شوند و سپس توسط آشکارساز شناسایی شده و اطلاعات به واحد ارزیابی داده ها منتقل می‌گردد

 

کاربرد   :جداسازی انواع ترکیبات فرار و نیمه فرار

مجهز به دتکتور FID و ستون HP-5

 

 

دستگاه اسپکتروفتومتر فرابنفش- مريي  UV/Visible Spectrophotometer

model : Perkin Elmer AAnalist 700    


 

عملکرد: اندازه گيري غلظت عناصر به طور مستقيم در نمونه   

 کاربرد: اندازه گيري ميزان جذب نور توسط محلول ها در طول موج هاي مختلف، طيف مريي و فرابنفش

 

 

 

 دستگاه طيف سنج جذب اتمي  Atomic Absorption Spectroscopy   

 model : Perkin Elmer AAnalist 700

 

 

عملکرد: یک روش طیف سنجی برای اندازه گیری مقدار عناصر شیمیایی، با استفاده از جذب نور توسط اتم در حالت بخار اتمی است. اندازه گيري غلظت عناصر سنگين توسط این دستگاه انجام میشود.

کاربرد: آنالیز عناصر فلزی و شبه فلزی. زمینه تحقیقاتی نمونه هاي آب، خاک و فاضلاب و نمونه های بیولوژیکی

 

 

لینکهای ضروری:


·         تماس با کارشناس آزمایشگاه

·         دریافت فرم درخواست آنالیز

·         تعرفه خدمات

.         نحوه پرداخت هزینه آنالیز

 


شرایط مالی معاملاتی انجام آزمایشات :

 

1.      شرط شروع انجام آزمایشات، اعلام وصول فیش پرداخت هزینه های آزمایشات توسط واحد مالی دانشکده به آزمایشگاه می باشد. تا آن زمان، نمونه های دریافت شده طبق شرایط ذکر شده در زیر در دانشکده نگهداری خواهد شد.

2.      دانشجویان و همکاران دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دیگر و همچنین واحدهای صنعتی و تولیدی سراسر کشور می توانند نمونه های خود را به همراه فرم درخواست انجام آنالیز از واحد مربوطه، با پست به آدرس آزمایشگاه آنالیز دستگاهی ارسال نمایند.

3.      نمونه هایی که قبل از تحویل اصل فیش واریزی به امور مالی دانشکده بهداشت، به آزمایشگاه تحویل داده می شوند، حداکثل به مدت دو هفته نگهداری خواهند شد و چنانچه طی این مدت فیش واریزی به امور مالی تحویل نشده باشد، آزمایشگاه مسئولیتی در قبال نگهداری نمونه ها به مدت طولانی تری نخواهد داشت.

 

شرایط تحویل نمونه ها :


·         نمونه ها در ظرف هاي تمیز و مناسب قرار داده شود. در صورت نیاز، می توانید برای اطمینان از مناسب بودن ظروف مورد استفاده برای ارسال نمونه ها با کارشناس مسئول آزمایشگاه تماس و مشورت بگیرید.

·         در صورت نیاز به آماده سازی نمونه و یافتن روش کار توسط آزمایشگاه هزینه مربوطه اعمال خواهد شد.

·         نمونه هاي خود را کد گذاري نمایید و نام خود را روي آنها درج نمایید. آزمایشگاه مطابق اطلاعات درج شده روی بسته هر نمونه، نتایج را به درخواست کنندگان اعلام خواهد کرد.

 

تذکر های مهم :


·         بدون طی مراحل پذیرش ذکر شده در فوق امکان شروع و اجرای هیچ گونه آزمایشی مقدور نخواهد بود.

·         در صورت داشتن راهنماي خاصی برای انجام آزمایشات مورد درخواست و یا موجود بودن استاندارد خاصی در این زمینه، لازم است نسخه کامل مدارک و مراجع (رفرانس ها) مربوطه، به فرم درخواست پیوست گردد.

·         زمان بندي انجام آزمون ها بر طبق ضوابط آزمایشگاه بوده و بستگی به تراکم کاری آزمایشگاه دارد. لذا از مراجعه حضوري بدون هماهنگی با آزمایشگاه خودداري کنید.

·         پس از اتمام کار باقیمانده نمونه ها حداکثر به مدت 5 روز در آزمایشگاه نگه داري می شود و پس از این مدت آزمایشگاه مسئولیتی براي نگهداري آنها ندارد. لذا در صورت نیاز به باقیمانده نمونه های تحویلی، اولا گزینه مربوطه در در فرم درخواست آزمایش باید علامت زده باشید و دوم اینکه طی بازه زمانی تعیین شده در فوق، برای باز پس گیری باقیمانده نمونه ها اقدام فرمایید.

·         از نظر مسئولین آزمایشگاه و دانشکده بهداشت، درج مشخصات دستگاه ها و مجریان آزمایشات در مقالات و گزارشات علمی که بر اساس نتایج آزمایشات فوق الذکر تهیه می شوند، الزامی است. برای آدرس دهی (رفرانس نویسی) در این رابطه، اطلاعات ذیل قابل استناد می باشند :

 

فارسی

English

مجری آزمایشات: سرکار خانم دکتر آرام دخت خطیبی، دکتری تخصصی شیمی تجزیه، آزمایشگاه های آنالیز دستگاهی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.


نام دستگاه جذب اتمیک:

Atomic Absorption Spectroscopy; Model: AAnalist 700; Perkin Elmer/USA

 

نام دستگاه کروماتوگرافی گازی:

Gas Chromatography-Flame Ionization Detector; Model: 7890A, Agilent/ USA

Aramdokht Khatibi, PhD (Analytical Chemistry)

School of Public Health;

Zahedan University of Medical Sciences;

Zahedan, Iran.

 

Instruments:

Atomic Absorption Spectroscopy; Model: AAnalist 700; Perkin Elmer/USA

 

Gas Chromatography-Flame Ionization Detector; Model: 7890A, Agilent/ USA

  


 


 


  

 

 

 

 

 


محتوای مرتبط