اعضای هیات علمی

 

 

اسامی هیات علمی دانشکده بهداشت

         تصویر

        نام و نام خانوادگی

                                       سمت

  گروه آموزشی

 شماره تماس

               پست الکترونیک

   دکتر مهدی محمدی

رییس دانشکده

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت

آمار و اپیدمیولوژی

1434

 memohammadi@yahoo.com

 

   دکتر علیرضا انصاری مقدم 

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

رییس مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت

دبیر هیات ممیزه دانشگاه 

دبیر ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه

آمار و اپیدمیولوژی

1300

33295803

 ansarialireza@yahoo.com

   دکتر سید مهدی طباطبایی

معاون بهداشتی و رییس مرکز بهداشت استان 

آمار و اپیدمیولوژی

33438801

 zu.healthdeputy@gmail.com

    دکتر حسین انصاری

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

مدیر گروه آمار و اپیدمیولوژی

آمار و اپیدمیولوژی

1413

       ansarih88@gmail.com

   دکتر مجید سرتیپی

کارشناس مسئول برنامه ایدز معاونت بهداشتی

آمار و اپیدمیولوژی

33438792

 msartipi23@gmail.com 

   دکتر خداداد شیخ زاده

معاون فنی مرکز بهداشت استان

آمار و اپیدمیولوژی

33438802

 sheikhzadeh.k@gmail.com

   دکتر ابوالفضل پاینده

عضو هیات علمی

آمار و اپیدمیولوژی

1402

 payandeh61@gmail.com 

  دکتر فردوس کرد مصطفی پور

مدیر گروه بهداشت محیط

بهداشت محیط

1448

 ferdos_66@yahoo.com 

    دکتر ادریس بذرافشان

عضو هیات علمی

بهداشت محیط

1450

 ed_bazrafshan@yahoo.com

    دکتر حسین کمانی

عضو هیات علمی

بهداشت محیط

1448

 hossein_kamani@yahoo.com

    دکتر زینت مرتضوی

عضو هیات علمی

بهداشت محیط

1439

 zimoiran@yahoo.com

    مهندس حمیده اکبری

عضو هیات علمی

بهداشت محیط

1451

 h.akbarihamideh@yahoo.com

   مهندس داوود بلارک

عضو هیات علمی

بهداشت محیط

1451

 dbalarak2@gmail.com 

   مهندس حسین معین

مدیر دانشجویی دانشگاه

بهداشت محیط

1304

 hmoein26@yahoo.com 

  دکتر حسن اوکاتی علی آباد

معاون آموزشی دانشکده

معاون آموزشی مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت

دبیر ستاد رفاهی

بهداشت عمومی

 

 okati_h@yahoo.com 

  دکتر غلامرضا مسعودی

مدیر گروه بهداشت عمومی

معاون تحقیقات و فناوری دانشکده

بهداشت عمومی

1435

 masoudy55@yahoo.com

   دکتر ایرج ضاربان

عضو هیات علمی

بهداشت عمومی

1407

 zareban@gmail.com 

  دکتر محمد هادی عباسی

مدیر دفتر رییس دانشگاه

سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین المل دانشگاه

 

بهداشت عمومی

1210

 drabasi.edu@gmail.com 

  دکتر مهدی زنکنه

معاون فنی مرکز بهداشت استان

قائم مقام رییس دانشگاه در امور برنامه ریزی

بهداشت عمومی

33438802

 dr.mzanganeh@yahoo.com

  دکتر محمد خمرنیا

مسئول دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

مدیر فرهنگی دانشگاه

بهداشت عمومی

1303

 m_khammar1985@yahoo.com

  دکتر فاطمه ستوده زاده

 

مدیر EDO دانشکده

 

بهداشت عمومی

1403

 fsetudezade@gmail.com 

  دکتر مریم سراجی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

بهداشت عمومی

1407

 serajimaryam@gmail.com

دکتر اسحاق برفر

عضو هیات علمی

بهداشت عمومی

1403

barfar@zaums.ac.ir

  مهندس مهدی صادقی مالواجردی

عضو هیات علمی

بهداشت حرفه ای

1427

 msad_max@yahoo.com 

  مهندس علی مشکینیان

عضو هیات علمی

بهداشت حرفه ای

1423

 meshkinian@hotmail.com

 دکتر راحله هاشمی حبیب آبادی

مدیر گروه بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

1420

 habybabady_568@yahoo.com

  مهندس مریم هرمزی

عضو هیات علمی

بهداشت حرفه ای

1423

 hormozym@yahoo.com 

  مهندس بابک فضلی

عضو هیات علمی

بهداشت حرفه ای

1427

 fazli_babak@yahoo.com 

 


ارتباط با ما

محتوای مرتبط