فرم ها ،راهنماها و آیین نامه ها

                                          آیین نامه های پژوهشی                                                      
 آیین نامه کارشناسی ارشد   
 قوانین مهم مربوط به پایان نامه (کارشناسی ارشد)
                                            فرم های پژوهشی
 فرم ترفیع پایه هیات علمی
 فرم ثبت مقاله جهت ارتقاء
 فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی
 فرمت پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد
 فرم کاربست نتایج تحقیقات
 فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح های تحقیقاتی
 فرم ثبت مقاله در کنگره
 فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی دانشجویی
 فرم تایید عنوان در گروه
 فرم اطلاعیه جلسه دفاع
 فرم دریافت پایان نامه 
 فرم قبل از ارسال به داوری گزارش نهایی
 فرم گزارش پیشرفت کار سه ماهه
                                            راهنماها
 فرمت نگارش پایان نامه
 روند ثبت پروپوزال
 نمونه پاورپویینت ارائه پروپوزال
 نمونه پاورپویینت ارائه گزارش نهایی
 روند دفاع گزارش نهایی
 روند ثبت و داوری پایان نامه
 مصوبات شورای سیاست گذاری سال 1400
 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
 راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی
 راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های آسیب پذیر
 راهنمای اختصاصی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط با AIDS‚HIV
 بروز ترین لیست پایان نامه ها