مراکز تحقیقاتی دانشکده

____________________________________________________________________________________________________
                                     
____________________________________________________________________________________________________
  مرکز تحقیقات کوهورت                                   مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت