معرفی همکاران و شرح وظایف

 

                                                واحد پژوهش          

  نام و نام خانوادگی : مهدیه بخشی                                                                                                                

  سمت :کارشناس پژوهش                                                                                                                    

  مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت                           

  نام و نام خانوادگی : سارا رضائی

  سمت :کارشناس پژوهش

  مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی 

   آدرس پست الکترونیک:pazhohesh.behdasht@yahoo.com

   تلفن تماس :05433295782

     شرح وظایف کارشناس پژوهش                                                          

1. بررسی سامانه سیستم مدیریت اطلاعات پژوهشی

2. گزارش اطلاعات مربوط به سامانه سیستم مدیریت اطلاعات پژوهشی

3. گزارش گیری از مقالات ارائه شده در همایش ها

4. ارتقاء پایه اعضاء هیات علمی پیگیری امور مربوط به آن

5. هماهنگی جهت برگزاری جلسات و ارسال دعوت نامه به اعضای شورای پژوهش و پیگیری آن

6. دريافت و بررسي طرح هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي و پایان نامه دانشجویان  در دانشكده از نظر كيفيت و هزينه هاي پيش بيني شده

7. ارائه پيشنهادات پژوهشي به معاون پژوهشي در جهت نيل به اهداف پژوهشي دانشكده

8. دبيري و تشكيل شوراي پژوهشي جهت بررسي طرح هاي پژوهشي دانشکده

9. شركت در جلسات مرتبط با حوزه پژوهش در سطح دانشكده و دانشگاه

10. تعيين كارشناسان علمي  و متدولوژی جهت بررسي طرح هاي پژوهشي وگزارش نهايي طرح هاو پايان نامه ها

11. نگارش صورت جلسات شوراي پژوهشي

12.تشويق وكمك به محققين در تنظيم وتدوين طرح هاي پژوهشي

13.تهيه و تنظيم و جمع آوري آمار و اطلاعات پایان نامه های  انجام شده و در دست اجرا و ارسال آن به مراجع ذيربط

14. اجرا و ابلاغ آيين نامه ها ، بخش نامه ها و دستور العمل هاي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه و معاون پژوهشي دانشكده در امور پژوهشي

15. دريافت پيشنهادات و راهكارهاي اعضاي هيأت علمي و كاركنان و دانشجویان در جهت ارتقاء امور پژوهشي و ارجاع آن به مسئولين مربوطه و پيگيري لازم

16. نگارش ، تنظيم و ارسال مكاتبات اداري به امور پژوهشي به قسمت هاي مختلف داخل و خارج دانشكده

17. انجام امور مربوط به پایان نامه ها

18. همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي پژوهشي دانشكده و واحدهاي مختلف تحقيقاتي و اجرايي

19. ارزشيابي پيشرفت فعاليت هاي پژوهشي دانشكده و تهيه گزارش ساليانه

20. تهيه و تنظيم برنامه هاي پژوهشي در قالب هاي مصوب

21. بررسی طرح های پژوهشی جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و پیگیری گزارشهای مربوطه و مصوبات شوراهای برگزار شده

22. همکاری لازم در برنامه ریزی و تدوین آیین نامه های مربوط جهت انجام امور پژوهشی مطالعه و بررسی لازم جهت تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه و ارائه گزارش لازم به مسئولین