آزمایشگاه صدا، ارتعاش و شنوایی سنجی

 

               لیست تجهیزات آزمایشگاه شنوایی سنجی ،صدا و ارتعاش

 

      ردیف                                                            نام کالا                                                                         
         1                                        صداسنج ساده(TES1351)
         2                                        صدا سنج ساده مدل ST8851
         3                                     صداسنج آناليزور دار(cel)440و450
         4                                ارتعاش سنج دست و بازو‍(CASTLE-GA2003)
         5                     ارتعاش سنج تمام بدن مجهز به صدا سنج وآناليزور صدا(SVAN948)
         6                                      دوزيمتر صدا‍ (Cel CEL320)
         7                                      دوزيمتر صداTES1354/1355
         8                                             سیستم امپدانس تیوب

 

 


آزمایشگاه ها

محتوای مرتبط