معرفی همکاران

 

کارشناسان گروه ها  

 نام و نام خانوادگی : مهندس عبدالعلی خمری

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد HSE / دانشجوی Ph.D

 سمت : کارشناس گروه بهداشت حرفه ای

  آزمایشگاه های تحت پوشش : صدا، ارتعاش و شنوایی سنجی/ تهویه صنعتی و آلودگی هوا/ عوامل فیزیکی،شیمیایی/ ایمنی صنعتی/ ارگونومی

تلفن داخلی : 1440

 
 نام و نام خانوادگی : مهندس شهناز سرگزی

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شیمی تجزیه / دانشجوی Ph.D

 سمت : کارشناس گروه بهداشت حرفه ای

  آزمایشگاه های تحت پوشش : سم شناسی

تلفن داخلی : 1438

 
 نام و نام خانوادگی : مهندس عصمت شهریاری

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد HSE

 سمت : کارشناس گروه بهداشت محیط

  آزمایشگاه های تحت پوشش : میکروبیولوژی/ مواد غذایی

تلفن داخلی : 1446

 
 نام و نام خانوادگی : منیژه میرحسینی

 مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی

 سمت : کارشناس گروه بهداشت عمومی

 کارگاه های تحت پوشش : پراتیک/ خانه بهداشت

تلفن داخلی : 1411