معرفی معاون پژوهشی

  معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

 دکتر غلامرضا مسعودی                                                                                                                       
 دکتری تخصصی آموزش بهداشت                                                                                                     
 مرتبه علمی : استادیار                                                                                                                         
 شماره تماس مستقیم:                                                داخلی : 1435                                         
 پست الکترونیک:  masoudy55@yahoo.com                                                                      
 فایل رزومه :  رزومه انگلیسی