معرفی معاون آموزشی

 

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

 دکتر حسن اوکاتی حسن آباد                                                                                                                          
 دکتری تخصصی آموزش بهداشت                                                                                                                  
 مرتبه علمی : استادیار                                                                                                                                      
 شماره تماس مستقیم:                                                     داخلی : 1431                                                  
 پست الکترونیک:  okati_h@yahoo.com                                                                                            
 فایل رزومه :  رزومه انگلیسی