آزمایشگاه سم شناسی صنعتی

لیست تجهیزات آزمایشگاه سم شناسی صنعتی


تعداد

نام دستگاه

ردیف

1

بن ماری

(Shimifan)

1

1

سانتریفوژ

(Selecta Lab)

2

1

ترازو دیجیتال

(Sartorius)

3

2

متر PH

(Inolab,AZ)

4

1

فور

(Inculab)

5

6

سمپلر

(Single chanel pipet)

6

1

دستگاه اسپکتروفتومتر

(Labnics LUV-100A)

7

1

دستگاه فوتومتر ساده

(2OD)

8

1

دستگاه ورتکس

(SHAKER)

9

5

دستگاه هیتر-استایرر

Taksan

10

1

هود و فن دست ساز

11

آزمایشگاه ها

محتوای مرتبط