آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب

 

 

ليست تجهيزات آزمايشگاه شیمی آب و فاضلاب

 

 

نام کالا

 

1

یخچال 14 فوت

2

دستگاه TOC

3

کیس دستگاه TOC

4

مانیتور دستگاه TOC

5

اسپکتروفتومتر

6

DR5000

7

شیکر

8

شیکر انکوباتور

9

CODراکتور

10

ترانس اتوماتیک

11

جارتست

12

دستگاه سنجش ازت

13

BOD انکوباتور

14

متر BOD

15

پمپ خلا

16

فلم فتومتر

17

کوره الکتریکی

18

حمام آب گرم

19

حمام اولتراسونیک

20

پاور ساپلای

21

آون(فور)

22

آب مقطر گیری

23

مولتی  متر

24

کمپرسور هوا

25

کپسول نیتروژن

26

اکسیژن متر

27

هیتر مگنت

28

متر PH

29

کدورت سنج

30

پیپیتور

31

 (EC) هدایت سنج

32

اکسیژن متر

33

PH متر

34

متر و کلر سنج PH

35

هیتر

36

سانتریفیوژ

 


آزمایشگاه ها

محتوای مرتبط