معرفی ریاست دانشکده

 

ریاست دانشکده بهداشت

 دکتر مهدی محمدی                                                                                                                            
 دکتری تخصصی آمار زیستی                                                                                                              
 مرتبه علمی : استاد                                                                                                                              
 شماره تماس مستقیم:                                                داخلی : 1434                                          
 پست الکترونیک:  memohammadi@yahoo.com                                                              
 فایل رزومه :  رزومه انگلیسی                                                                                                        

 

 

 


ریاست