پرسنل واحد فناوری اطلاعات


 

 

 

  نام و نام خانوادگی :  نازنین نصرآبادی


    تحصیلات :  کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر ( دانشجوی کارشناسی ارشد )


    سمت :  مسئول واحد فناوری اطلاعات (IT) و وب سایت

 

     شرح وظایف :

 


 


  نام و نام خانوادگی :  معصومه کشانی


    تحصیلات :  کاردانی مهندسی نرم افزار کامپیوتر


    سمت :  کارشناس سایت

 

     شرح وظایف :