پرسنل آموزش


 

 

                  نام و نام خانوادگی                       سمت
                  حسین اصغری                       مسئول آموزش
                  مهرداد صفار زاده                       کارشناس آموزش
                  الهه گزمه                      
کارشناس آموزش
                  الهام نورا
                     
کارشناس آموزش
                  مهدی کیائی
                      کارشناس امور کلاس ها
                  حسین گرگ
                      انتشارات