معرفی پرسنل


تصویر نام و نام خانوادگی / تحصیلات
آزمایشگاه ها / کارگاه ها

گروه

(C.V)


مهندس عبدالعلی خمری


( کارشناسی ارشد HSE )

 

1. آزمایشگاه صدا، ارتعاش و شنوایی سنجی

2. آزمایشگاه تهویه صنعتی و آلودگی هوا

3. آزمایشگاه عوامل فیزیکی

4. آزمایشگاه عوامل شیمیایی

5. آزمایشگاه ایمنی صنعتی

6. آزمایشگاه ارگونومی


بهداشت حرفه ای
مشاهده

مهندس شهناز سرگزی


( کارشناسی ارشد شیمی تجزیه )

1. آزمایشگاه سم شناسی

2. آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
بهداشت حرفه ای مشاهده

مهندس عصمت شهریاری


( کارشناسی ارشد HSE )

1. آزمایشگاه میکروبیولوژی

2. آزمایشگاه مواد غذایی
بهداشت محیط مشاهده

 

مهندس راضیه خاکسفیدی


( کارشناسی ارشد مهندسی

بهداشت محیط )

1. آزمایشگاه آب و فاضلاب

2. آزمایشگاه پسماندها
بهداشت محیط مشاهده

خانم منیژه میرحسینی


( کارشناسی بهداشت عمومی )

 

1. کارگاه پراتیک


بهداشت عمومی مشاهده
آقای علی سرگزی

1. کارگاه نقشه کشی و نقشه برداری

2. کارگاه لوله کشی و موتور تلمبه

3. هیدرولیک

-
-