معرفی واحد


مدیر EDO 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر حسن اوکاتی


 

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ( دانشگاه علوم پزشکی یزد)

 


 

مرتبه علمی: استادیار

 

 

Email : okati_h@yahoo.com

   
 

 

 

 

کارشناس EDO

 
 

نام و نام خانوادگی : مهندس نازنین نصرآبادی


 

مدرک تحصیلی: لیسانس نرم افزار کامپیوتر ( دانشجوی کارشناسی ارشد)

 

 

 

 

Email : na.nasr96@gmail.com

 

 

 

 


 

 

 

 

 معرفی واحد EDO و شرح وظایف