مدیر گروه و اعضاء هیات علمی


تصویر نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی رزومه (C.V)


پست الکترونیک

دکتر فردوس کرد مصطفی پورمدیر گروه دانشیار
c.v


ferdos_66@yahoo.com
دکتر ادریس بذرافشان 

 

عضو هیات علمیاستاد c.v
ed_bazrafshan@yahoo.comمهندس عطاءالله رخش خورشیدعضو هیات علمی مربی
c.v


atarakhsh@yahoo.com
دکتر حسین کمانیعضو هیات علمی استادیار c.v

hossein_kamani@yahoo.comمهندس حمیده اکبریعضو هیات علمی مربی
c.v

taknavaz1360@yahoo.com

 

 

مهندس زینت مرتضوی

 

 

عضو هیات علمی دانشجوی Ph.D c.v
zimoiran@yahoo.com

 

 

مهندس حسین معین

 

 

عضو هیات علمی مربی c.v
hmoein26@yahoo.comمهندس داوود بلارکعضو هیات علمی مربی
c.v

dbalarak2@gmail.com