ارتباط با ما


                                                                   
                                                               
                                                                   
                         

شماره تلفن های دانشگاه

                                     

شماره تلفن های دانشکده

                                                                   
                                                                   
                                                               
                                                                   
                          کد پستی دانشکده : 9816743175                                      

 فاکس دانشکده : 33295837

                                                                   
                                                                   
                             
                                                                   
                              پست الکترونیک