دروس ارائه شده


دروس ارائه شده در نیمسال اول سال 95-96 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای


عنوان درس

تعداد واحد

تئوری

عملی

پیشنیاز

مکانیک سیالات پیوسته

3

3

 

01 و 02 و 03 و 08

مکانیک سیالات ناپیوسته

2

 

 

-

دینامیک گازها و آئروسل ها

2

2

-

-

آشنایی با صنایع و فنون صنعتی

2

1

1

-

مبانی کنترل آلودگی هوا

2

2

 

24

مکانیک جامدات

2

2

 

02 و 03

مهندسی فاکتورهای انسانی 1

3

2

1

09

زبان تخصصی پیوسته

2

2

 

-

بهداشت حرفه ای (بهداشت عمومی پیوسته)

2

2

 

-

روشنایی در محیط کار

2

2

 

02-03

بهداشت حرفه ای(بهداشت عمومی ناپیوسته)

2

2

 

-

زبان تخصصی ناپیوسته

2

2

 

-

بهداشت پرتوها (پیوسته)

3

2

1

02 و 03

ایمنی در محیط کار 3  (پیوسته)

3

2

1

17

بهداشت پرتوها (ناپیوسته)

2

2

 

-

ایمنی در محیط کار 3

3

2

1

-

سم شناسی شغلی 2

2

1

 

04 و 05

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

3

2

1

22

سم شناسی شغلی_ ناپیوسته  -

4

2

2

-

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

3

2

1

23

کار آموزی در عرصه

8

 

8

 

کار آموزی در عرصه ناپیوسته

8

 

8

 

 


محتوای مرتبط