انتشارات گروه

 


                 

نام کتاب :


اصول طراحی سیستم های تهویه صنعتی

 


مولفین :


دکتر مهدی صادقی مالواجردی

محمد فریدن

لیلا تاجیک

                 

نام کتاب :


دینامیک گازها و آئروسل ها

 

 

 

مولفین :


مهندس مهدی صادقی مالواجردی                     
                 

نام کتاب :


پایش، نگهداری و راهبری تجهیزات پالایش هوا

 

 

 

مولفین :


دکتر حسن اصیلیان

مهندس سید رضا عظیمی پیرسرائی

مهندس حمید رضا مکرمی

مهندس محمد فریدن

مهندس عباس بهرامی

مهندس ویدا زراوشانی

مهندس راحله هاشمی                     
                 

نام کتاب :


دستگاه های خوانش مستقیم آلاینده های هوا

 

 

 

مولفین :


دکتر حسن اصیلیان

مهندس سید رضا عظیمی پیرسرائی

مهندس حمید رضا مکرمی

مهندس عباس بهرامی

مهندس محمد فریدن

مهندس راحله هاشمی

مهندس ویدا زراوشانی


 
                     
                     


محتوای مرتبط