مدیر گروه و اعضاء هیات علمی

مدیر گروه :
____________________________________________________________________________________________________________________
 

نام و نام خانوادگی : دکتر فردوس کرد مصطفی پور

مرتبه علمی : دانشیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بهداشت محیط

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : ferdos_66@yahoo.com

تلفن داخلی : 1448

اعضاء هیات علمی :
____________________________________________________________________________________________________________________
           

       

نام و نام خانوادگی : دکتر حسین کمانی

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بهداشت محیط

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : hossein_kamani@yahoo.com

تلفن داخلی : 1448

________________________________________________________________________________________________________________________
           

       

نام و نام خانوادگی : دکتر زینت مرتضوی

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی تغذیه 

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : zimoiran@yahoo.com

تلفن داخلی : 1439

________________________________________________________________________________________________________________________
 
         

نام و نام خانوادگی : مهندس حمیده اکبری

مرتبه علمی : مربی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت محیط

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : taknavaz1360@yahoo.com

تلفن داخلی : 1451

________________________________________________________________________________________________________________________
           

       

نام و نام خانوادگی : مهندس داوود بلارک

مرتبه علمی : مربی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت محیط

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : dbalarak2@gmail.com

تلفن داخلی : 1451

________________________________________________________________________________________________________________________

         
       

نام و نام خانوادگی : مهندس حسین معین

مرتبه علمی : مربی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت محیط / دانشجوی Ph.D

سمت : سرپرست حوزه مدیریت امور دانشجویی

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : hmoein26@yahoo.com

تلفن داخلی : 1304


           
           
           
           
           


محتوای مرتبط