مدیر گروه و اعضاء هیات علمی


تصویر نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی رزومه (C.V)


پست الکترونیک

دکتر شاهرخ ایزدیریاست دانشکده و مدیر گروه دانشیار
c.v

izadish@yahoo.comدکتر مهدی محمدی 

عضو هیات علمی


(معاون آموزشی)


دانشیار c.v memohammadi@yahoo.comدکتر علیرضا انصاری مقدمعضو هیات علمی

 

(معاون فناوری اطلاعات)


دانشیار

c.v

 

ansarialireza@yahoo.com 

 

دکتر مهدی طباطبایی

 

 

عضو هیات علمی استادیار c.v zu.healthdeputy@gmail.comدکتر مهناز شهرکی پورعضو هیات علمی استادیار c.v

shahrakipoor@gmail.com
دکتر حسین انصاریعضو هیات علمی استادیار c.v

ansarih88@gmail.com
مهندس ابوالفضل پایندهعضو هیات علمی دانشجوی Ph.D
c.v

payandeh61@gmail.com


مهندس سیده زینب الماسی
عضو هیات علمی مربی c.v almasy2011@yahoo.com