مدیر گروه و اعضاء هیات علمی

مدیر گروه :
_________________________________________________________________________________________________________________________
 

نام و نام خانوادگی : دکتر شاهرخ ایزدی

سمت : رئیس دانشکده

مرتبه علمی : استاد

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : izadish@yahoo.com

تلفن مستقیم و داخلی :  / 1434

اعضاء هیات علمی :
_________________________________________________________________________________________________________________________
               
           

نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی محمدی

سمت : معاون آموزشی دانشکده / معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت

مرتبه علمی : دانشیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آمار زیستی

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : memohammadi@yahoo.com

تلفن داخلی : 1431

______________________________________________________________________________________________________________________________
               

           

نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا انصاری مقدم

سمت : معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

رئیس مرکز تحقیقات و ارتقاء سلامت/ دبیر هیات ممیزه دانشگاه/ دبیر ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه

مرتبه علمی : استاد

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : ansarialireza@yahoo.com

تلفن داخلی : 1426

______________________________________________________________________________________________________________________________
               
           

نام و نام خانوادگی : دکتر سید مهدی طباطبائی

سمت : معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : zu.healthdeputy@gmail.com

تلفن مستقیم : 33438801-054

______________________________________________________________________________________________________________________________
               
           

نام و نام خانوادگی : دکتر مهناز شهرکی پور

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آمار زیستی

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : shahrakipoor@gmail.com

تلفن داخلی : 1405

______________________________________________________________________________________________________________________________
               
           

نام و نام خانوادگی : دکتر حسین انصاری

سمت : سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : ansarih88@gmail.com

تلفن داخلی : 1402

______________________________________________________________________________________________________________________________
               
           

نام و نام خانوادگی : دکتر مجید سرتیپی

سمت : کارشناس مسئول برنامه ایدز معاونت بهداشتی

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : msartipi23@gmail.com

تلفن مستقیم : 33438892-054

______________________________________________________________________________________________________________________________
               

           

نام و نام خانوادگی : دکتر خداداد شیخ زاده

سمت : معاون فنی مرکز بهداشت استان

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : sheikhzadeh.k@gmail.com   

تلفن مستقیم : 33438802-054

______________________________________________________________________________________________________________________________
               
             

نام و نام خانوادگی : دکتر ابوالفضل پاینده

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آمار زیستی

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : payandeh61@gmail.com

تلفن داخلی : 1402

______________________________________________________________________________________________________________________________
               
           

نام و نام خانوادگی : سیده زینب الماسی

مرتبه علمی : مربی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : almasy2011@yahoo.com

تلفن داخلی : 1420

 
               
               
               
               
               
               


محتوای مرتبط