مدیر گروه و اعضاء هیات علمی


تصویر نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی

(C.V)


پست الکترونیک
دکتر غلامرضا مسعودی


( دکتری تخصصی آموزش بهداشت)


مدیر گروه استادیار c.v

 

masoudy55@yahoo.comدکتر ایرچ ضاربان


( دکتری تخصصی آموزش بهداشت)


 

 

عضو هیات علمیاستادیار c.v

zareban@yahoo.com

zareban@gmail.comدکتر حسن اوکاتی علی آباد


( دکتری تخصصی آموزش بهداشت)


عضو هیات علمی

(مدیر EDO )

استادیار
c.v

okati_h@yahoo.com


دکتر محمد هادی عباسی


( در حال همکاری و اخذ مدرک دکتری)


عضو هیات علمی

استادیار c.v

drabasi.edu@gmail.comدکتر مهدی زنگنه


( دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی )


عضو هیات علمی استادیار c.v

dr.mzanganeh@yahoo.comدکتر محمد خمرنیا


( دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی )

عضو هیات علمی

استادیار c.v

m_khammar1985@yahoo.com