امکانات آموزشی


         

آزمایشگاه صدا، ارتعاش و شنوایی سنجی

                                                 

آزمایشگاه ایمنی صنعتی

   
                                                                       
         

آزمایشگاه تهویه صنعتی و آلودگی هوا

                                                 

آزمایشگاه عوامل فیزیکی

   
                                                                       
         

آزمایشگاه عوامل شیمیایی

                                                 

آزمایشگاه ارگونومی

   
                                                                       
         

آزمایشگاه سم شناسی صنعتی

                                                  آزمایشگاه آنالیز دستگاهی