مدیر گروه و اعضاء هیات علمی

مدیر گروه :
_________________________________________________________________________________________________________________
 

         

نام و نام خانوادگی : مهندس مهدی صادقی مالواجردی

مرتبه علمی : مربی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای/ دانشجوی Ph.D

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : msad_max@yahoo.com

تلفن داخلی : 1427

اعضاء هیات علمی :
_________________________________________________________________________________________________________________
               
           

نام و نام خانوادگی : مهندس علی مشکینیان

مرتبه علمی : مربی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : meshkinian@hotmail.com

تلفن داخلی : 1423

______________________________________________________________________________________________________________________
               

           

نام و نام خانوادگی : مهندس مریم هرمزی

مرتبه علمی : مربی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای/  دانشجوی Ph.D

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : hormozym@yahoo.com

تلفن داخلی : 1423

______________________________________________________________________________________________________________________
               

           

نام و نام خانوادگی : دکتر راحله هاشمی حبیب آبادی

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : habybabady_568@yahoo.com

تلفن داخلی : 1420

______________________________________________________________________________________________________________________
               

           

نام و نام خانوادگی : مهندس بابک فضلی

مرتبه علمی : مربی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

C.V : مشاهده

پست الکترونیک : fazli_babak@yahoo.com

تلفن داخلی : 1427

 
               
               
               
               
               


محتوای مرتبط