مدیر گروه و اعضاء هیات علمی


تصویر نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی
رزومه (C.V)


پست الکترونیک

دکتر مهدی صادقی مالواجردیمدیر گروه دانشجوی Ph.D
c.v

 

msad_max@yahoo.com

مهندس علی مشکینیانعضو هیات علمی مربی
c.v

 

meshkinian@hotmail.com

مهندس مریم هرمزیعضو هیات علمی دانشجوی Ph.D c.v

 

hormozym@yahoo.com

مهندس راحله هاشمی حبیب آبادیعضو هیات علمی دانشجوی Ph.D
c.v

 

habybabady_568@yahoo.com 

 

مهندس بابک فضلی

 

 

عضو هیات علمی مربی c.v
fazli_babak@yahoo.com