معرفی پرسنل


 

 

 

        نام و نام خانوادگی :  فاطمه خزاعی


       تحصیلات :  کارشناسی آمار زیستی ( دانشجوی کارشناسی ارشد )


       سمت :  کارشناس پژوهش