چشم انداز و رسالت دانشکده

1-  چشم انداز  (Vision)


در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر همت مضاعف وكار مضاعف و با در نظرگرفتن الگوي انسان سالم، محورتوسعه پايدار همه مديران وكاركنان دانشكده بر اين باورند كه با خلاقيت و نوع آوري در زمينه آموزشي، پژوهشي و فرهنگي بتوانند رتبه پنجم كشور ي را کسب نمایند.


 

2-  رسالت دانشکده بهداشت  (MISION) 

 

دانشكده بهداشت باتوجه به برخورداري از  اعضاي هيئت علمي، متخصصين كارآمد و تجهيزات آزمايشگاهي لازم يكي از برجسته ترين دانشكده هاي شناخته شده كشور مي باشد كه درصدد است در زمينه تربيت نيروي انساني ماهر، متعهد، خلاق، موثر وكار آمد در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و Ph.D مورد نياز نظام سلامت كشور و استان اقدام نمايد. همچنين بر اساس باورهاي ديني متعهد است كه بسترسازي مناسب فرهنگي جهت رشد وتعالي دانشجويان واساتيد وكاركنان با نگرش به ارزشهاي والاي انساني نشات گرفته از تعليم  وتربيت اسلامي را فراهم آورد.

 

 


3-  تعهدات ما 


  •       در اولويت قرار دادن ارتقائ  آموزش ، پژوهش و مسائل فرهنگي دانشجويان ، اعضاي هيئت علمي و كاركنان

 

  •       ايجاد نگرش جديد  و فضاي ارتباطي باز وسازنده بين هيئت رئيسه ، اعضاي هيئت علمي ،كاركنان ودانشجويان

 

  •       رعايت قوانين ومقررات دانشگده

 

  •       استفاده بهينه از منابع
  •        ارزيابي بمنظور بازنگري وبهبود مستمر خط مشي، روشها وبرنامه هاي دانشكده
  •       شفافيت در گزارش دهي

 

  •        تشويق افرادي كه در توسعه وبهبود برنامه هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشكده نقش موثر دارند

 

  •        برنامه ريزي بمنظور ارتقاء توانمندي هاي اعضاي هيئت علمي ،دانشجويان و كاركنان و وارائه  آموزشهاي لازم 

 


همه ما براي رسيدن به اين چشم انداز مسئوليت مشتركي داريم واز كليه همكاران انتظار مي رود دانشكده را در جهت نيل به اهداف تعيين شده ياري نمايند. مديران وكاركنان دانشكده مصمم هستند با ايجاد بستر فرهنگي خلاق و نگرش نو وسيستماتيك به تبيين تاثير متقابل عوامل دروني وبيروني پرداخته واز اين طريق در پيشبرد ماموريت دانشكده بطور نظام مند اقدام نمايند.

 

 


4- اهداف استراتژیک دانشکده بهداشت  1396-1393

 


·       G1 -  بهبود کیفیت برنامه های آموزشی ، پژوهشی و اداری مالی متناسب با رسالت و اهداف دانشکده

·       G2 - توسعه کمی رشته های تحصیلی و و عملکرد پژوهشی اعضاء هیات علمی

·       G3 - افزايش درآمدهاي اختصاصي ،تأمين منابع مالي مورد نياز و کاهش هزينه ها

·       G4 - افزایش سطح رضایت شغلی و انگیزش در اعضای هیات علمی و کارکنان

·       G5 - افزايش ارتباطات و همكاري هاي آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای با سازمانها و دانشگاههاي داخل و خارج از كشور.

·       G6 - بهبود ساختار فیزیکی و تجهیزات آموزشی و پژوهشی

·       G7 - بهبود سیستم ارزشیابی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و عملکرد اعضاء هیات علمی وکارکنان

·       G8 - افزایش میزان مشارکت ،رضایت و انگیزش تحصیلی دانشجویان

·       G9 - فراهم کردن محيط سازماني تقويت كننده فرهنگ مشاركت، دانش محوری، خلاقیت و كار تيمي

 

اهدف استراتژیک (Goals)و نتایج بلند مدت(Outcomes) در دانشکده بهداشت 1396-1393

 

نتایج بلند مدت Goal 1 :  بهبود کیفیت برنامه های آموزشی ، پژوهشی و اداری مالی متناسب با رسالت و اهداف دانشکده

1-      افزایش کیفیت فرآیندهای آموزشی به نحوی که 90در صد فرآیندها ی اصلی آموزشی در طی دوره برنامه 4 ساله با استانداردهای مورد قبول منطبق شوند.

2-      ارتقاء کیفیت طرحهای پژوهشی دانشکده به نحوی که حداقل 70 درصد مطابق اولویتهای پژوهشی و منجر به حل مشکلات جامعه و همچنین آموزشی گردد.

3-      بهبود كيفيت محصولات پژوهشي در دانشکده به نحوي كه امتيازات شاخصهاي پژوهشي به ميزان 80% تا پايان سال 1396 افزايش يابد.

4-      افزایش کیفیت 100در صد فرآیندها ی الویت دار و مهم اداری مالی در طی دوره برنامه 4 ساله

5-      افزایش انطباق 100 درصد کیفیت برنامه های آموزشی دانشکده با استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت.

نتایج بلند مدت Goal 2 :  توسعه کمی رشته های تحصیلی و عملکرد پژوهشی اعضاء هیات علمی

1-      آماده سازي وراه اندازی حداقل 6 دوره تحصیلی جدید متناسب با اولویتها

2-      افزایش كادر هيات علمي براي رسيدن به سرانه 20  به ازای تعداد دانشجویان دانشکده تا پایان برنامه 4 ساله

3-      افزایش کارکنان دانشکده براي رسيدن به سرانه 20 به ازای تعداد دانشجویان دانشکده تا پایان برنامه 4 ساله

4-      افزایش سرآنه طرحهای پژوهشی اولویت دار دانشکده به نحوی که در پایان برنامه حداقل سالانه به2 پژوهش برای هر عضو هیات علمی برسد.

5-      تاسيس مراكز تحقیقاتی به نحوي كه تا پايان سال 1396 ، دانشکده حداقل داراي 6 مركز تحقيقاتي مصوب باشد.

6-      افزايش تعداد مقالات اعضاء هیات علمی در مجلات داخي و خارجي  بطوريكه تا پايان سال1396 حداقل سرآنه 3 مقاله داخلی علمی پزوهشی  و 3 مقاله خارجی ایندکس 1و2 چاپ کنند.

7-      افزايش شركت در همایشها و سمينار هاي داخي و خارجي  بطوريكه تا پايان سال 1396 حداقل سالیانه در 3 همایش ارائه نمايند.

8-      افزايش سرآنه تعداد کتب اعضاءهیات علمی به میزان 1 کتاب تا پایان دوره برنامه 4 ساله

نتایج بلند مدت Goal 3 :  افزايش درآمدهاي اختصاصي ،تأمين منابع مالي مورد نياز و کاهش هزينه ها

1-      افزايش همكاري هاي پژوهشي و خدمات مشاوره اي به سازمانهاي صنعتي و خدماتي و غير دانشگاهي به نحوي كه تا سال 1396 درآمد ناخالص به نسبت سال مبنا(92 )هر سال حداقل 10 درصد اضافه شود.

2-      كاهش حداقل 40 درصد هزينه هاي فاقد ارزش افزوده در بخشهای آزمایشگاهی و ...

3-      افزایش صرفه جويي در واحدانرژي (گاز، برق، آب و ... ) به میزان ................

نتایج بلند مدت Goal 4 :  افزایش سطح رضایت شغلی و انگیزش در اعضای هیات علمی و کارکنان

1-      بهبود سطح رضایتمندی اعضاء هیات علمی و کارکنان به میزان حداقل 80 درصد در طی دوره برنامه

2-      بهبود سطح انگیزش شغلی اعضاء هیات علمی و کارکنان به میزان حداقل 70درصد

3-      بهبود کیفیت زندگی کاری اعضاء هیات علمی و کارکنان به میزان حداقل 60 درصد در طی دوره برنامه

نتایج بلند مدت Goal 5 :  افزايش ارتباطات و همكاري هاي آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای با سازمانها و دانشگاههاي داخل و خارج از كشور

1-      افزايش تعداد عقد قراردادها و همكاريهاي آموزشی و مشاوره ای با ساير سازمانها و دانشگاههاي داخل و خارج از كشور بطوريكه تا پايان سال 1396 حداقل 10 مورد همكاري منعقد گردد.

2-      اجرای حداقل 15 پروژه تحقیقاتی مشترک با مراکز علمی و پژوهشی در سطح استانی وکشوری

3-      برگزاری سرآنه گروههای آموزشی دانشکده حداقل 5کارگاه آموزشی مشترک با مراکز علمی و پژوهشی در سطح استانی، کشوری

نتایج بلند مدت Goal 6 :  بهبود ساختار فیزیکی و تجهیزات آموزشی و پژوهشی

1-      کسب مجوز و احداث ساختمان جدید دانشکده بهداشت

 

2-      افزایش اعتبار خرید تجهيزات آموزشی و پژوهشی گروه هاي آموزشي دانشكده به مقدار حداقل 20 درصد نسبت به سال مبنا

3-      تامين نیازهای آزمایشگاهی ،کارگاهی، كتب و مجلات گروه هاي آموزشي دانشكده به نحوی که به میزان 80 درصد افزایش یابد.

نتایج بلند مدت Goal 7 :  بهود سیستم ارزشیابی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و عملکرد اعضاء هیات علمی وکارکنان

1-      اجرای مستمر و سالیانه ارزشیابی درونی در 100 درصد گروههای آموزشی دانشکده

2-      انجام ارزشيابي 100% برنامه هاي آموزشي دانشکده

3-      بهبود سیستم ارزشیابی اساتید به طوری که در پایان برنامه 4 ساله کلیه اعضاء هیات علمی  بر اساس استانداردها و معیارهای مورد قبول مورد ارزیابی مستمر قرار گیرند.

4-      بهبود شيوه هاي نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي بطوريكه جهت ارزشيابي 100% از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشی فرمهاي مدون تهيه و اجرا گردد.

5-      بهبود سیستم ارزشیابی کارکنان به طوری که در پایان برنامه 4 ساله کلیه کارکنان بر اساس استانداردها و معیارهای مورد قبول مورد ارزیابی مستمر قرار گیرند.

نتایج بلند مدت Goal 8 :  افزایش میزان مشارکت ،رضایت و انگیزش تحصیلی دانشجویان

1-      بهبود سطح رضایتمندی دانشجویان نسبت به امور آموزشي و فعاليتهاي اداره آموزش به ميزان حداقل80 درصد درطی برنامه

2-      بهبود سطح رضایتمندی دانشجویان از راهنمائی و مشاوره اساتید دانشکده به ميزان حداقل 80 درصد درطی برنامه

3-      بهبود سطح انگیزش تحصیلی دانشجویان به میزان حداقل 60درصد

4-      بهبود سطح مشارکت دانشجویان در تصمیم گیریها و تصمیم سازی های دانشکده به میزان حداقل 60 درصد در طی دوره برنامه

نتایج بلند مدت Goal 9 :  فراهم کردن محيط سازماني تقويت كننده فرهنگ مشاركت، دانش محوری، خلاقیت و كار تيمي

1-      افایش حداقل 70 درصد انطباق فرهنگ سازمانی دانشکده با فرهنگ دانش محور،خلاق، فرآیند گرا، کیفیت مدار و مشارکتی

2-      افزایش 80 درصدی مشارکت اعضاء هیات علمی در جلسات ، فعالیتها و برنامه های دانشکده، شوراهاو EDO

3-      افزایش کمیت کارگاههای آموزشی توانمند سازی به صورتیکه هر عضو هیات علمی حداقل سالیانه 4 کارگاه و جلسات هم اندیشی  و کارکنان 6 کارگاه ضروری را بگذراند

 

 


محتوای مرتبط