معرفی معاون آموزشی دانشکده

                               

                                 
                                 
                               

نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی محمدی

                                 
                                مرتبه علمی : دانشیار
                                 
                                آخرین مدرک و رشته تحصیلی : دکتری تخصصی (Ph.D) آمار زیستی
                                 
                                محل و سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی : نیوکاسل/ انگلستان / 1387
                                 
                                محل کار : دانشگاه علوم پزشکی زاهدان / دانشکده بهداشت / طبقه سوم / دفتر معاونت آموزشی
                                 
                                پست الکترونیک : memohammadi@yahoo.com
                                 
                                تلفن داخلی : 1431
                                 
                                 
                                 
                                 


محتوای مرتبط