معرفی ریاست دانشکده

                               

                                 
                                 
                               

نام و نام خانوادگی : دکتر شاهرخ ایزدی

                                 
                                مرتبه علمی : استاد
                                 
                                آخرین مدرک و رشته تحصیلی : دکتری تخصصی (Ph.D) اپیدمیولوژی
                                 
                                محل و سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه تهران / دانشکده بهداشت / بهمن 1381
                                 
                                محل کار : دانشگاه علوم پزشکی زاهدان / دانشکده بهداشت / طبقه سوم / دفتر ریاست دانشکده
                                 
                                پست الکترونیک : izadish@yahoo.com
                                 
                                تلفن مستقیم و داخلی : 1434
                                 
                                 
                                 


محتوای مرتبط