پرسنل کتابخانه

نام و نام خانوادگی : زهرا دهدار

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت آموزش

سمت : مسئول کتابخانه

پست الکترونیک :z.dehdar@yahoo.com 

تلفن داخلی : 1418

تلفن دانشگاه : 33295837-054


کتابخانه

محتوای مرتبط