اداره آموزش

    

                             معرفی و شرح وظایف مسئول آموزش                                                                                                                                                            
 نام و نام خانوادگی : نجمه زیبنده

 سمت: رئیس اداره آموزش

 تحصیلات :

 شرح وظایف : مشاهده

 تلفن مستقیم / داخلی :05433295668/1432

 پست الکترونیک :

 

                                               معرفی و شرح وظایف کارشناسان آموزش                                                                                                                                                        
 نام و نام خانوادگی :الهه گزمه

 پست سازمانی :کارشناس خدمات آموزشی

 حیطه کاری :تحصیلات تکمیلی

 شرح وظایف : مشاهده

 تلفن داخلی :1430

 پست الکترونیک :

 نام و نام خانوادگی :فاطمه شهریاری

 پست سازمانی :کارشناس خدمات آموزشی

 حیطه کاری :کارشناس بهداشت محیط

 شرح وظایف : مشاهده

 تلفن داخلی :1430

 پست الکترونیک :

 نام و نام خانوادگی :راضیه میر

 پست سازمانی :کارشناس خدمات آموزشی

 حیطه کاری :کارشناس بهداشت عمومی

 شرح وظایف :مشاهده

 تلفن داخلی :1430

 پست الکترونیک :

 نام و نام خانوادگی :نرگس یار محمدی

 پست سازمانی :کارشناس خدمات آموزشی

 حیطه کاری :کارشناس بهداشت حرفه ای

 شرح وظایف : مشاهده

 تلفن داخلی :1430

 پست الکترونیک :

 نام و نام خانوادگی :مهدی کیایی

 پست سازمانی :سمعی و بصری

 حیطه کاری :سمعی بصری و امور کلاس ها

 شرح وظایف : مشاهده

 تلفن داخلی :1430

 پست الکترونیک :

 نام و نام خانوادگی : حسین مرعشی

 پست سازمانی :کمک کارشناس

 حیطه کاری :انتشارات و کمک کارشناس

 شرح وظایف : مشاهده

 تلفن داخلی :1430

 پست الکترونیک :