اداره آموزش

 


نام و نام خانوادگی : حسین اصغری

سمت : مسئول آموزش

تلفن داخلی : 1432

___________________________________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی : الهه گزمه

سمت : کارشناس آموزش

تلفن داخلی : 1430

___________________________________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی : الهام نورا

سمت : کارشناس آموزش

تلفن داخلی : 1430

___________________________________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی : راضیه میر

سمت : کارشناس آموزش

تلفن داخلی : 1430

___________________________________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی : مهرداد صفار زاده

سمت : کارشناس آموزش

تلفن داخلی : 1430

___________________________________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی : مهدی کیائی

سمت : کارشناس سمعی بصری و امور کلاسی

تلفن داخلی : 1430

___________________________________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی : حسین مرعشی

سمت : کمک کارشناس آموزش/ انتشارات


 


حوزه معاونت آموزشی

محتوای مرتبط