تماس با ما

تلفن دانشگاه : 22-33295715(054)

تلفن دانشکده : 33295837

داخلی کتابخانه : 1418

کد پستی دانشکده : 9816743174

پست الکترونیک : z.dehdar@yahoo.com

آدرس کتابخانه : زاهدان- میدان دکتر حسابی - پردیس علوم پزشکی - دانشکده بهداشت - طبقه دوم - اتاق شماره 207


کتابخانه

محتوای مرتبط