اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد


نام و نام خانوادگی

رشته/ شهر محل قبولی

سال قبولی
رامین رحمانی

مهندسی بهداشت حرفه ای / دانشگاه علوم پزشکی همدان

1397
حنانه نصیبی سیس

مهندسی بهداشت حرفه ای / دانشگاه علوم پزشکی ایران


1397
اسما سالاری پور


مهندسی بهداشت حرفه ای / دانشگاه علوم پزشکی همدان


1397