فرم های هیات علمیفرم C.Vقالب استاندارد طرح درسفرم درخواست پست الکترونیک جدید
 

      فرم حق التدریس
                                                                       
                                                                                   
        شیوه نامه طرح درس برای آماده سازی دروس به صورت ترکیبی یا مجازی                                                                        
                                                                                   

حوزه معاونت آموزشی

محتوای مرتبط