معرفی کارشناس آنالیز دستگاهی

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________
نام و نام خانوادگی : دکتر آرامدخت خطیبی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی شیمی تجزیه

سمت : عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط

C.V : مشاهده

آزمایشگاه های تحت پوشش : آنالیز دستگاهی

تلفن داخلی : 1448

پست الکترونیک : khatibi.aram@gmail.com

فاکس دانشکده : 33295837-054

______________________________________________________________________________________________________________________________
 


آزمایشگاه ها

محتوای مرتبط