کارکنان

 
نام و نام خانوادگی
سمت
طبقه / شماره اتاق


شماره تماس داخلی
_______________________________________________________________________________________________________________________________حسین میرشکار

 رئیس امور عمومی و کارگزین


دوم / اتاق 327

1422
_______________________________________________________________________________________________________________________________حسین اصغری

مسئول آموزش


دوم / 320


1432
_______________________________________________________________________________________________________________________________الهه گزمه

الهام نورا

مهرداد صفار زاده

راضیه میر


کارشناسان آموزش

دوم / 321


1430
_______________________________________________________________________________________________________________________________
      مریم کیخایی           دبیرخانه           دوم / 326             1489
_______________________________________________________________________________________________________________________________
      الهه میری نژاد           مسئول امور مالی           دوم / 324             1424
_______________________________________________________________________________________________________________________________
      سعید پهلوان           حسابدار و امین اموال
          دوم / 325             1425
_______________________________________________________________________________________________________________________________
      عبدالعلی خمری           کارشناس مسئول آزمایشگاه           دوم / 301             1438
_______________________________________________________________________________________________________________________________
      شهناز سرگزی           کارشناس آزمایشگاه
          دوم / 304             1436
_______________________________________________________________________________________________________________________________
      نازنین نصرآبادی          

 مسئول IT و کارشناس EDO

          اول / 223             1414
_______________________________________________________________________________________________________________________________
      معصومه کشانی           کارشناس سالن رایانه           اول / 221             1401
_______________________________________________________________________________________________________________________________
     

زهرا دهدار

         

 مسئول کتابخانه

          اول / 207             1418
_______________________________________________________________________________________________________________________________
     

مهدیه بخشی

سارا رضائی

          کارشناسان پژوهش           اول / 218             1415
_______________________________________________________________________________________________________________________________
      منیژه میرحسینی           کارشناس گروه بهداشت عمومی           اول / 212             1411
_______________________________________________________________________________________________________________________________
     

جانعلی نظامی

امید هاشم زهی

         

انباردار

 کارپرداز

          اول / 209             1419
_______________________________________________________________________________________________________________________________
      عصمت شهریاری           کارشناس آزمایشگاه           همکف / 115             1446
_______________________________________________________________________________________________________________________________
     

 راضیه خاکسفیدی

          کارشناس آزمایشگاه           همکف / 118             1444
_______________________________________________________________________________________________________________________________
     

محمد نبی راهداری

حمید گزمه

پرویز فخیره

علی باقری

          امور نقلیه           همکف / 122             1482
_______________________________________________________________________________________________________________________________
                                             
                                             
                                             

 


ارتباط با ما

محتوای مرتبط