اعضای هیات علمی

 تصویر
 
نام و نام خانوادگی
      سمت
        گروه آموزشی


پست الکترونیک


شماره تماس


 
دکتر شاهرخ ایزدی
     

عضو هیات علمی


        آمار و اپیدمیولوژی


izadish@yahoo.com


1402


 
دکتر مهدی محمدی

     

- رییس دانشکده

- معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت


        آمار و اپیدمیولوژی


memohammadi@yahoo.com


1434


 
دکتر حسن اوکاتی علی آباد        

- معاون تحقیقات و فناوری دانشکده

- معاون آموزشی دانشکده

- دبیر ستاد رفاهی اعضای هیات علمی دانشگاه

- معاون آموزشی مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت

          بهداشت عمومی
      okati_h@yahoo.com       1435
      دکتر علیرضا انصاری مقدم         - معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

- رئیس مرکز تحقیقات و ارتقاء سلامت

- دبیر هیات ممیزه دانشگاه

- دبیر ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه

          آمار و اپیدمیولوژی       ansarialireza@yahoo.com      

1300

33295803


 
دکتر سید مهدی طباطبائی
     

- معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان


        آمار و اپیدمیولوژی


zu.healthdeputy@gmail.com


33438801


 
دکتر حسین انصاری
     

- سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده


- مدیر گروه آمار و اپیدمیولوژی


        آمار و اپیدمیولوژی


ansarih88@gmail.com


1413


 
دکتر مجید سرتیپی
      کارشناس مسئول برنامه ایدز معاونت بهداشتی
        آمار و اپیدمیولوژی


msartipi23@gmail.com


33438792 
دکتر خداداد شیخ زاده
      معاون فنی مرکز بهداشت استان
        آمار و اپیدمیولوژی


sheikhzadeh.k@gmail.com33438802


 
دکتر ابوالفضل پاینده

      عضو هیات علمی
        آمار و اپیدمیولوژی


payandeh61@gmail.com


1402


 
سیده زینب الماسی
      عضو هیات علمی
        آمار و اپیدمیولوژی


almasy2011@yahoo.com


1420


 
مهندس مهدی صادقی مالواجردی

      عضو هیات علمی
        بهداشت حرفه ای


msad_max@yahoo.com


1427


 
مهندس علی مشکینیان
      عضو هیات علمی
        بهداشت حرفه ای


meshkinian@zaums.ac.ir


1423


 
مهندس مریم هرمزی
      عضو هیات علمی
        بهداشت حرفه ای


hormozym@yahoo.com


1423


 
دکتر راحله هاشمی حبیب آبادی
      مدیر گروه بهداشت حرفه ای
        بهداشت حرفه ای


habybabady_568@yahoo.com


1420


 
مهندس بابک فضلی
      عضو هیات علمی
        بهداشت حرفه ای


fazli_babak@yahoo.com


1427


 
دکتر فردوس کرد مصطفی پور
      مدیر گروه بهداشت محیط

        بهداشت محیط


ferdos_66@yahoo.com


1448
      دکتر ادریس بذرافشان
        عضو هیات علمی           بهداشت محیط       ed_bazrafshan@yahoo.com       1450


 
دکتر حسین کمانی
      عضو هیات علمی
        بهداشت محیط


hossein_kamani@yahoo.com


1448


 
دکتر زینت مرتضوی
      عضو هیات علمی
        بهداشت محیط


zimoiran@yahoo.com


1439


 
مهندس حمیده اکبری
      عضو هیات علمی
        بهداشت محیط


taknavaz1360@yahoo.com


1451


 
مهندس داوود بلارک
      عضو هیات علمی
        بهداشت محیط


dbalarak2@gmail.com


1451


 
مهندس حسین معین
      مدیر دانشجویی دانشگاه

        بهداشت محیط


hmoein26@yahoo.com


1304


 
دکتر غلامرضا مسعودی
       مدیر گروه بهداشت عمومی
        بهداشت عمومی


masoudy55@yahoo.com


1407


 
دکتر ایرج ضاربان
     

(رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)


        بهداشت عمومیzareban@gmail.com1412 
دکتر محمد هادی عباسی

     

- مدیر دفتر رئیس دانشگاه

- سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه


        بهداشت عمومی


drabasi.edu@gmail.com


1210


 
دکتر مهدی زنگنه
     

- معاون فنی مرکز بهداشت استان 

- قائم مقام رئیس دانشگاه در امور برنامه ریزی


        بهداشت عمومی


dr.mzanganeh@yahoo.com


33438802


 
دکتر محمد خمرنیا
     

- مسئول دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

- مدیر فرهنگی دانشگاه


        بهداشت عمومی


m_khammar1985@yahoo.com


1303


 
دکتر فاطمه ستوده زاده
       مدیر EDO دانشکده
        بهداشت عمومی


fsetudezade@gmail.com


1403


 
دکتر مریم سراجی

      عضو هیات علمی
        بهداشت عمومی


serajimaryam@gmail.com


1405


 


     

       


 


     

       
 


ارتباط با ما

محتوای مرتبط