فرم ها ،راهنماها و آیین نامه ها

 

                                      آیین نامه های پژوهشی                                                                    دانلود فایل                 
 آیین نامه کارشناسی ارشد                  
 قوانین مهم مربوط به پایان نامه (کارشناسی ارشد)               
                                        فرم های پژوهشی                دانلود فایل
 فرم ترفیع پایه هیات علمی               
 فرم ثبت مقاله جهت ارتقاء               
 فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی               
 فرمت پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد               
 فرم کاربست نتایج تحقیقات               
 فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح های تحقیقاتی               
 فرم ثبت مقاله در کنگره               
 فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی دانشجویی               
 فرم تایید عنوان در گروه               
 فرم اطلاعیه جلسه دفاع               
 فرم دریافت پایان نامه هزینه بر                
 فرم دریافت پایان نامه غیرهزینه بر                
 فرم قبل از ارسال به داوری گزارش نهایی               
 فرم گزارش پیشرفت کار سه ماهه               
                                               راهنماها                دانلود فایل
 فرمت نگارش پایان نامه               
 روند ثبت پروپوزال               
 نمونه پاورپویینت ارائه پروپوزال               
 روند دفاع گزارش نهایی               
 روند ثبت و داوری پایان نامه               
 مصوبات شورای سیاست گذاری سال 98               
 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی               
 راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی               
 راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های آسیب پذیر               
 راهنمای اختصاصی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط با AIDS‚HIV               
 بروز ترین لیست پایان نامه ها