صدور دانشنامه

الف : مدارك مورد نياز دانش آموختگان دوره هاي شبانه و شاهد براي دريافت مجوز تحويل مدرك تحصيلي

  1- تصوير پايان يا معافيت خدمت طرح نيروي انساني ( جهت مشمولين خدمت طرح نيروي انساني)

  2- تصوير دو طرف كارت پايان خدمت ( براي آقايان )

  3- تسويه حساب از صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت

  4- چنانچه سهميه ثبت نامي در آزمون سراسري مناطق 2،3،4 و5 باشد برابر طول مدت تحصيلات متعهد خدمت در منطقه مورد پذيرش مي باشد و ملزم به ارائه گواهي انجام خدمت مذكور هستند.

  5- 4قطعه عکس

6- یک قطعه تمبر1000تومانی دولتی قابل تهیه از بانک ملی

  7-گواهی کار از محل  اشتغال باذکر تمام وقت بودن و یا نیمه وقت بودن رسمی یا قراردادی بودن و تاریخ استخدام اولیه به روز /ماه و سال قید شود


 ب: مدارك مورد نياز دانش آموختگان مقاطع تحصيلي كارداني و كارشناسي پيوسته براي دريافت مجوز تحويل مدرك تحصيلي

  1- تصوير گواهي پايان معافيت خدمت طرح نيروي انساني براي مشمولين خدمت طرح نيروي انساني

  2- تصوير دو طرف كارت پايان خدمت نظام وظيفه (جهت آقايان )

  3- تسويه حساب از صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

  4- گواهي كار برابر طول مدت تحصيلات براي متقاضياني كه سهميه قبولي آنان در آزمون دانشگاه منطقه يك، نهادها، آزاد بوده است (مدت طرح و سربازي  كه بعد از اتمام تحصيلات انجام گرفته قابل محاسبه مي باشد)

  5- چنانچه سهميه مورد پذيرش در آزمون سراسري مناطق 2،3،4،5 ، عشاير، مناطق محروم و منطقه اي باشد دو برابر طول مدت تحصيل گواهي كار لازم  است ارائه نمايند كه يك برابر طول مدت تحصيل، بايد در منطقه قبولي انجام شده باشد (مدت طرح لايحه نيروي انساني و مدت سربازي كه بعد از اتمام  تحصيلات باشد محاسبه مي گردد.) و يك برابر ديگر نيز در هر محلي كه دانش آموخته خدمت كرده ، پذيرفتني است.

  6 - اگر متقاضي ، سند تعهد خدمت به صورت محضري به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و موسسات تابعه سپرده باشد . مي‌بايد براي دريافت مجوز تحويل مدرك تحصيلي به مركز امودانشجويي وزارت مذكور واقع درتهران ، شهرك قدس (غرب) ، بلوار شهيد فرح زادي ، خيابان سيماي ايران مراجعه و پس از گرفتن مجوز دريافت دانشنامه به دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه نمايد.

 7- چنانچه متقاضي طبق سهميه مورد پذيرش، گواهي انجام دادن كار منطقه اي نداشته و خواستار صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي باشد براي انتقال  يا خريد تعهدات منطقه اي مي بايد به دانشگاه يا دانشكده استان محل ثبت نام كنكور سراسري و اخذ ديپلم دبيرستاني معرفي و در صورتاعلام   عدم نياز، تعهدات نامبرده قابل انتقال به مناطق آزاد كشور شود.

  8- در صورتي كه دانش آموخته تعهد محضري به وزارت متبوع نداشته باشد، گواهي انجام دادن كار صادره از مراكز خصوصي به شرط تأييد توسط معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشكي محل خدمت پذيرفتني است .

  9- اگر گواهي كار صادره از بخش خصوصي غير مرتبط با رشته تحصيلي دانش آموخته باشد، گواهي مذكور مي‌بايد به تأييد نهاد دولتي مربوط برسد.

 10- تصوير پروانه دائم براي رشته هاي كارشناسي مامايي و بينايي سنجي .

 11- كادر رسمي نيروهاي مسلح و دانش آموختگاني كه بورسيه ساير سازمانها بوده و يا در خلال تحصيل از مزاياي مأموريت آموزشي استفاده كرده‌اند مي بايد گواهي دال بر بلامانع بودن تحويل مدرك را از مراكز مربوط ارائه دهند.

 12- براي كاردانهاي تكميلي صرفاً ، تسويه حساب صندوقهاي رفاه و گواهي كار به ميزان طول مدت تحصيل ، كافي است.

 13- دانش آموختگان مقاطع مختلف جهت گرفتن مجوز مقطع بالاتر ملزم به دريافت دانشنامه مقطع قبلي و يا ارائه تصوير دانشنامه ( در صورت غير مرتبط بودن مقطع تحصيلي قبلي ) مي باشند.

 14- گواهي كار قراردادی توسط سازمان بيمه تأمين اجتماعي تایید شده باشد كه در اين مورد مدت بيمه و محل قرارداد ذكر مي‌شود.

 15- 4قطعه عکس

16- یک قطعه تمبر1000تومانی دولتی قابل تهیه از بانک ملی


 ج: مدارك موردنياز مقطع دكتراي پزشكي ، دندانپزشكي براي گرفتن مجوز تحويل مدرك تحصيلي.

   1- تصوير گواهي پايان يا معافيت خدمت طرح نيروي انساني

  2- تصوير دو طرف كارت پايان خدمت (جهت آقايان)

  3- تسويه حساب از صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارت بهداشت

  4- گواهي كار برابر طول مدت تحصيل براي دانش آموختگان سهميه منطقه يك، آزاد و نهادها به ازاي آموزش رايگان، چنانچه سهميه پذيرش دانش‌آموخته منطقه 2 و 3 و 4، عشاير ، مناطق محروم ومنطقه اي باشد علاوه بر مدت ياد شده ، بايد يك برابر طول مدت تحصيل، گواهي انجام دادن كار در منطقه داشته باشند به ازاي تعهدات منطقه‌اي .

  5- تصوير پروانه دايم پزشكي، دندانپزشكي

  6- چنانچه متقاضي تحويل مدرك ، سند تعهد خدمت به صورت محضري به وزارت بهداشت و موسسات تابعه داشته باشد، مي بايد تمامي تعهدات  ( منطقه اي و آموزش رايگان) را در واحدهاي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي انجام دهد؛ درغير اين صورت نسبت به خريد تعهدات محضری اقدام كند.

7- در صورتي كه متقاضي منطقه اي نداشته باشد، براي انتقال تعهدات يا خريدتعهدات منطقه اي مي بايد به دانشگاه يا دانشكده استان محل ثبت نام  كنكور سراسر معرفي شود تا در صورت اعلام عدم نياز ، تعهدات نامبرده به مناطق آزاد كشور انتقال يابد .

  8- اگر دانش‌آموخته تعهد محضري به وزارت متبوع نداشته باشد، گواهي انجام دادن كار تائيده شده از مراكز خصوصي به شرط تأييد آن از سوي نهاد دولتي  مربوط قابل قبول است .

  9- كادر رسمي نيروهاي مسلح علاوه بر مدارك ياد شده ملزم به ارائه گواهي از محل كار خود است. مبني بر اين كه «تحويل مدرك تحصيلي وي بلامانع مي‌باشد.»

 10- 4قطعه عکس

11- یک قطعه تمبر1000تومانی دولتی قابل تهیه از بانک ملی

نکته مهم: در صورت اشتغال در مطب شخصی (پزشکان و دندانپزشکان) گواهی کار باید از طریق معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی محل خدمت صادر گردد.


  د: مدارك مورد نياز مقطع كارشناسي ارشد ودكتراي براي دريافت مجوز تحويل مدرك تحصيلي

   1- تصوير دانشنامه مقطع قبلي

  2- تسويه حساب از صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

  3- تصوير دو طرف كارت پايان خدمت ( براي آقايان )

  4- گواهي كار برابر سند تعهد محضري سپرده شده - چنانچه سند تعهدمحضري سپرده باشنددرغير اين صورت گواهي كار برابر طول مدت تحصيلات.

  5- براي رشته هاي پروانه دار تصوير پروانه دائم (مامايي ، علوم آزمايشگاهي و ... )

 6 - تصوير دانشنامه هاي مقاطع يا مقطع قبلي

 7- 4قطعه عکس

8- یک قطعه تمبر1000تومانی دولتی قابل تهیه از بانک ملی

9- دانش آموختگان مقاطع مختلف (دومقطعی )جهت گرفتن مجوز مقطع بالاتر ملزم به دریافت دانشنامه مقطع قبلی می باشند.


 هـ : مدارك مورد نياز مقاطع تخصصي و فوق تخصصي براي دريافت مجوز تحويل مدرك تحصيلي

   1- تصوير دانشنامه هاي مقاطع يا مقطع قبلي با رونوشت مجوزهای تحویل مدارک مقاطع قبلی

  2- تصوير پايان طرح نيروي انساني

  3- گواهي ابطال سند تعهدمحضري براي متخصصان و فوق تخصصان

  4- گواهي كار به ميزان تعهدات تخصصی و فوق تخصصی

  5- تصوير آخرين حكم رسمي قطعي

  6- تصوير وضعيت خدمت نظام وظيفه

  7- تصوير تمامي صفحات شناسنامه

  8- نامه اي از دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي مبني بر شركت و قبولي در دوره فوق تخصص با ذكر چندمين دوره

   9- 4قطعه عکس

10- یک قطعه تمبر1000تومانی  دولتی قابل تهیه از بانک ملی

  نكته مهم1: كليه دانش آموختگان متقاضي دريافت اصل دانشنامه و ريز نمرات لازم است پس از تهيه مدارك  تصوير آنها را به آدرس زاهدان - ميدان دكتر حسابي بلوار جنت - پرديس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان معاونت آموزشي - اداره كل آموزش اداره فار غ التحصيلان ارسال و پس از گذشت يك هفته با اين اداره با شماره 3415698 تماس حاصل نمايند تا از روند صدور مدرك تحصيلي خود اطلاع يابند و قبل از انجام آن تحت هيچ شرايطي مراجعه حضوري نداشته باشند و در صورت مراجعه قبل ازهماهنگي در صورت نقص مدرك اين اداره پاسخگو نخواهند بود.

نکته مهم 2: لازم به ذکر است چنانچه فردی نتواند شخصا مراجعه نماید در هر مقطع تحصیلی که باشد باید وکالت محضری به فرد دیگر جهت دریافت مدارک بسپارد لذا این دانشگاه از تحویل دانشنامه و ریزنمرات به دیگران حتی پدرو مادر بدون داشتن وکالت محضری معذور خواهدبود


مدارک مورد نیاز دانشجویان

محتوای مرتبط